Петровац на Млави
Завичајни музеј Петровац на Млави

Завичаjну музеj Петровац на Млави
Српских владара 163
Петровац на Млави
Радно време: од 08х до 20х
Суботом: од 10х до 14х, недељом не ради.
E-mail: muzejpetrovacnamlavi@gmail.com
Tел: + 381 12 334 808
http://muzej-petrovacnamlavi.org.rs

 

Завичаjну музеj Петровац на Млави поседуjе збирку богатог културно-историjског наслеђа из праисториjе, антике, средњег века, као и разноврсне етнографске грађе материjалне и духовне културе.

muzej-spolja.jpg


Музеj се налази у здању „Старе поште“, коjе се налази у ужем центру града. Зграда припада jединственом архитектонском комплексу „Начелства“ и као непокретно културно добро, под заштитом jе Регионалног завода за заштиту споменика културе у Смедереву.
Током досадашњег рада Завичаjног музеjа, формиране су следеће збирке: археолошка, етнолошка, историjска, ликовна (са jедним легатом) и нумизматичка. Збирке су мањег обима, али се сукцесивно увећаваjу захваљуjући археолошким ископавањима локалитета Беловоде, повременом раду Ликовне колониjе, поклонима и, ређе откупом.
Путем размене са другим музеjима и сродним установама културе, као и поклонима поjединаца, оформљена jе и музеjска библиотека.

На годишњем нивоу у просеку се организуjе десетак изложби. Успостављена jе сарадња са другим музеjима и сродним установама културе. Наjзаступљениjе су изложбе ликовних и примењених уметности. Такође, музеj jе у два наврата организовао мини фестивал етно-филма и вече археолошког филма.

Издавачка делатност Завичаjног музеjа ниjе заживела у правом смислу те речи, али све изложбе у Галериjи музеjа биле су пропраћене каталошком публикациjом.

На локалном нивоу Завичаjни музеj jе остварио сарадњу са свим културно-образованим установама и удружењима, као и са ликовним удружењима и музеjима у окружењу.

Као jедна од млађих културних установа у граду, Завичаjни музеj има за циљ: прикупљање, чување, истраживање и промовисање културне баштине, пре свега на нивоу општине Петровац, развиjање ликовне културе, пружање подршке уметничким ствараоцима, едуковање суграђана кроз радионице, изложбе, публикациjе и друге jавне проjекте Завичаjног музеjа.