Костолац
УЛУК АРТ

Оснивачи некадашње ликовне секције „Атеље 79“, која је радила у оквиру КУД­а Косто­лац, 6. јуна 2013. године оснивају Удружење ли­ковних уметника Костолца – УЛУК ,,Арт“. У на­редном периоду, ово удружење, кроз учешће на многобројним изложбама и ликовним колонија­ма, успешно обавља улогу једног од бројних по­сленика културе у граду. Од 2010. године, са новоизабраним председником Жељком Стојиће­вићем, учествује на многобројним манифеста­цијама широм Србије, али и у иностранству и постиже завидне резултате на пољу ликов­не уметности. Удружење добија на коришћење просторије бивше железничке станице, коју уз помоћ радника ПД ТЕ­КО „Костолац“ и члано­ва самог удружења, реновира, адаптира и кори­ сти као уметничку радионицу и галерију. Тако Костолац добија место где се бесплатно врши едукација деце, младих и одраслих и место где се свакодневно стварају уметничка дела.
 
Screenshot 2022-05-06 at 20.33.34.png

Кроз мноштво активности, ово удружење негује свој уметнички, али и хуманитарни рад. УЛУК ,,Арт“ је оснивач међународне ликовне колоније у Костолцу, Голупцу и Житковици.

Организатор је четрнаест хуманитарних аук­цијских изложби. Приход од продаје уметнич­ких дела упућиван је као финансијска помоћ болесној и незбринутој деци, болеснима од леу­кемије и карцинома, инвалидима у Дому за од­расла инвалидна лица „Београд“. Поклоњени су новогодишњи пакетићи деци, а Вртићу „Мај­ски цвет“ у Костолцу донирани су сликарски столови, штафелаји и прибор за цртање. У пар­тнерству са удружењем „Друштво Ром Косто­лац“ и пројектом „Боје хуманости“, УЛУК „Арт“ је кроз своје уметничке радове приказао живот Рома.

Прикупљена средства искористио је за формирање донаторског фонда за подршку иницијативама за борбу против дискримина­ције, као и за подршку младима који нису у мо­гућности, а желе да остваре амбиције у образо­вању, спорту, култури и уметности. Марљивим радом и великим срцем, сарађујући са срод­ ним удружењима, УЛУК ,,Арт“ поред стицања нових пријатељстава, увећава чланство. Ква­литет рада гарантују академски сликари, про­фесори и наставници, чланови удружења.