Костолац
Р-РОМАНО ВИЛО

 

Удружење грађана „Р­Романо вило“ осно­ вано је 15. јуна 2018. године са циљем унапређења и развоја ромске националне мањине кроз спорт, образовање, културу и хуманитарни рад. Удру­жење спроводи низ активности, попут рада на покретању локалне иницијативе усмерене на очување животне средине.

Анимира и остварује волонтерско ангажовање, организује тренин­ге за стицање вештина и знања из области орга­низационог развоја, промовише заштиту и уна­пређење људских права и слобода и развијање толеранције између већинског и мањинског ста­новништва. Спроводи бројне друге активно­сти како би остварило своје постављене циљеве.

Председник Удружења је Риза Јусуфовски.