Костолац
КЕНАН

 

Удружење Рома „Кенан“ Костолац основа­ но је 24. фебруара 2014. године. Своје циљеве ус­мерило је на неговање обичаја, говора и писане речи, културе и традиције Рома и других наци­оналних мањина и група, на очување идентите­та ромског народа и баштине завичаја.

Неки од циљева овог Удружења су и развој међуљудских односа, добровољног и хуманитарног рада, као и очување цивилизацијских тековина и демократ­ских вредности. Ради остваривања својих циље­ва, Удружење успоставља контакте и сарадњу са другим удружењима у земљи и иностранству, стручним, научно­образовним организацијама, као и са органима локалне самоуправе.

Председ­ник Удружења је Идриз Морина.