Костолац
ДРУШТВО РОМ КОСТОЛАЦ

„Друштво Ром Костолац“ је самостална, непрофитна и нестраначка организација ос­ нована ради остваривања циљева у области људских и мањинских права и одрживог раз­ воја свих грађана Републике Србије, а посеб­но грађана ромске националности.
 
Screenshot 2022-05-06 at 20.34.37.png

Мисија Удружења је унапређење живота Рома уз очу­ вање сопствене културе, традиције и иденти­тета, као и еманципација Рома и њихова инте­ грација у привредни, културни и друштвени живот уз помоћ социјалних и образовних про­грама. Друштво је основано 1. новембра 2011. го­дине.

Председник удружења је Чемаил Морина.