Костолац
ЕКОЛОШКО ДРУШТВО ЗОРА

 

Еколошко друштво „Зора“ основано је 1992. године. Оснивачи удружења били су Синиша Радиновић, Драган Рогожарски и Илија Дими­тријевић. Друштвоје окупило костолачке енту­ зијасте и љубитеље природе са циљем зашти­те животне средине и очувања биодиверзитета, а све кроз различите врсте активности, истра­живања, едукације и информисања јавности о овим темама, као и кроз сарадњу и умрежавање са другим невладиним организацијама. У скла­ду са поменутим циљевима, Еколошко друштво „Зора” организује низ активности на рехабили­тацији угрожених подручја и станишта угроже­них врста и ангажује се у борби против ментал­ног загађења, кроз очување културног наслеђа, као и развој културе и спорта.

Јавно се залаже за промену навика у погледу коришћења и чу­вања природних ресурса и у погледу поступања са отпадним материјалом. Такође, активности Друштва усмерене су и на избацивању из упо­требе прљавих технологија и технологија висо­коризичних по здравље и живот становништва, као и за поштовање закона и његову примену, како над несавесним грађанима, тако и над не­савесним привредницима. Све поменуте актив­ности, дале су и добре резултате. У току свог по­стојања, Друштво је остварило добру сарадњу са многим сродним удружењима широм земље.

Чланови Друштва залажу се да се у све акције у великој мери укључе деца, јер им је највећи ин­терес управо подизање еколошке свести младих.