Упутство за припрему буџета Општине Рума за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину

На основу члана 31. став 1. тачка 2. подтачка 1., члана 36. став 3. и члана 40. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19), Упутства Министарства финансија за припрему Одлуке о буџету локалне власти и Фискалне стратегије за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину, Одељење за финансије, привреду и пољопривреду Општинске управе општине Рума доставља Вам Упутство за припрему буџета Општине Рума за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину.

 

Screen Shot 2019-07-23 at 5.18.37 PM.png

Ово упутство израђено је на основу важећег Закона о буџетском систему, Закона о финасирању локалне самоуправе, Фискалне стратегије за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину и Упутства Министарства финансија за израду Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекције за 2021. и 2022. годину.

Предлози финансијских планова директних буџетских корисника морају бити достављени надлежном органу који руководи процесом планирања најкасније до 31. августа 2019. године. Индиректни буџетски корисници су у обавези да припреме своје предлоге финансијских планова на основу смерница датих у овом Упутству, а затим да их у року доставе Одељењу за финансије најкасније до 31. августа 2019. године. Уколико Одељење за финансије утврди да су предлози финансијских планова непотпуни може да тражи податке непосредно од буџетског корисника о његовом финансирању, који су неопходни за припрему нацрта одлуке о буџету.

Упутство за припрему буџета Општине Рума за 2020. годину са пратећи табелама и прилозима

Tagovi

Komentari (0)