Љубовија
Председник СО Љубовија

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине општине.

Председник СО Љубовија је Горан Јосиповић.

Контакт:

pred.skupstine@ljubovija.rs

opsljub@ptt.rs

тел: +381 15 562 455.