Љубовија
Географски положај

Положај и геоморфолшке карактеристике

Насеље Љубовија налази се у северозападној Србији, на путу Шабац – Бајина Башта, а заузима положај између 44 и 45° северне географске ширине и 19 и 20° источне географске дужине.
Љубовија се поростире на десној страни алувијалне равни коју је створила река Дрина са својим притокама, и то на месту ушћа њене највеће притоке на овом потезу Љубовиђе. Једним малим делом захвата јужне падине последњих огранака Соколских планина. На северу се налазе Кршино и Калића брдо, на истоку Кик, Раваница, Врач и Соколовача на југу и западу река Дрина.

Са северне стране, Љубовија је заштићена огранцима Соколских планина, док је са југа, запада и истока отворена према Дрини и Љубовиђи, те је нешто заклоњена од северних климатских утицаја који владају у Посавини.

Геолошке карактеристике терена

Подручје Љубовије захвата део десног приобаља реке Дрине. Градска зона претежно је концентрисана у речној заравни, а изградњом су обухваћене и северне и источне падине. Просечна надморска висина побрђа је око 350,0 m н.в. Терени су благо заталасани и издужени у правцу СЗ-ЈИ.

У тектонском погледу, терен је у саставу унутрашњих Динарида, а углавном је изграђен од палеозојских, мање мезозојских, а само спорадично од терцијарних седимената.

Реке у Азбуковици

Овај део Србије је врло богат водама, врелима, потоцима, речицама. Реке су у кањонима са водопадима, стенама и одају утисак дивљине. Иако нема већих водених токова сем Дрине, мрежа водених токова је густа.

Најзначајнији водотоци су реке Дрина и Љубовиђа. Атрактиван морфолошки израз пружају ове две планинске реке, које су својим токовима дубоко усечене у масивне стене, што овим деловима даје одлике клисуре, а понекад и кањонски карактер (долина реке Трешњице) изнад којих се издижу на неким деловима чак вертикалне долинске стране.

Осим ове две реке, на подручју Општине постоје сливови следећих водотокова: Трешњица, Буковичка река, Грабовички поток, Грачаничка река, Узовничка река, Селаначка река и Лукавица. Поред тих водотока на подручју општине Љубовија постоји већи број мањих потока. Укупно на подручју слива реке Љубовиђе је регистровано 176 бујичних водотокова.