Чајетина
Комунално јавно предузеће "Златибор"

Комунално јавно предузеће "Златибор"

Комунално јавно предузеће Златибор

Комунално јавно предузеће „Златибор“
Адреса: Александра Карађорђевића 6Б, 31310 Чајетина
Телефон: +381 31 3832 035
Факс: +381 3832 036
E- mail: office@kjpzlatibor.rs
Web: www.kjpzlatibor.rs
Директор: Срђан Пантовић

Комунално јавно предузеће „Златибор“ је основано 1982. године одлуком Скупштине општине Чајетина, а које је уписано у регистар Окружног привредног суда, дана 22.12.1982. године.

КЈП камиони зима

 

Основне активности КЈП „Златибор“ у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији општине Чајетина. У том смислу, укупно пословање и развој предузећа је у највећој мери подређено унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу:

– повећања степена доступности комуналних услуга
– веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга
– бољег квалитета пружених услуга по захтевима кор

исника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама
– реализација програма и планова пословања
– брига о заштити животне средине
– заштита здравља запослених на раду
– побољшање стручних и професионалних капацитета запослених, и рационализација пословања.
КЈП „Златибор“ основано је за обављање следећих комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене као делатности
од општег интереса:

Управљање комуналним отпадом;
Одржавање чистоће на површинама јавне намене,
Одржавање јавних зелених површина;
Управљање јавним паркиралиштима и пијацом;
Управљање гробљима и грађевинским радовима;
Одржавање улица и путева;