04_07.jpg

 

Подручје општине се напаја ТС 35/10kV „Гроцка“ и ТС 35/10kV „Пударци“.

Опрема у трафостаници „Гроцка“ је на крају животног века, будући да је већим делом времена у непрекидном погону од 1964. године. Овај енергетски објекат се састоји од зидане композитне зграде у којој је смештена опрема и два енергетска трансформатора од по 8 МVА, који су на отвореном простору.

Осим застарелости постројења, после његове педесетпетогодишње екплоатације, уградња нове опреме и реконструкција ове трафостанице неопходне су и ради унапређења система даљинског надзора и управљања.

Реконструкција је уговорена са фирмом „Електроизградња Београд“ а припрема и надзор над извођењем радова у надлежности су ОДС Сектора за планирање и инвестиције Београд. Предвиђено је да се реконструкција изведе уградњом нове опреме у постојећи грађевински објекат, уз неопходне радове на адаптацији просторија које треба прилагодити захтевима савремене опреме.

Уговорена је уградња нових расклопних постројења 35 и 10 kV, постављање нових уређаја заштите и управљања и комплетне сопствене потрошње 110 V ЈSS и 230 V АC, као и опреме за уземљење неутралне тачке 10 kV трансформатора 35/10 kV. Планирано је да трансформатори 35/10 kV засад остану са постојећом расположивом снагом од по 8 МVА. Међутим, сва остала, нова опрема поседоваће техничке карактеристике које ће одговарати будућем повећању на снагу трансформације од по 12.5 МVА.

Предвиђена је и уградња спојне 35-киловатне ћелије са даљинским управљивим прекидачем, што ће знатно скратити прекиде у испоруци електричне енергије у случају квара на овом делу конзума.

У новом расклопном десеткиловатном постројењу. У складу са интерним техничким стандардима, број изводних ћелија повећаће се на 12, чиме ће се пружити могућност за прикључење нових потрошача.

Реконструкцијом трафостанице 35/10 kV „Гроцка“ допринеће модернизацији инфраструктуре неопходне за даљи развој општине, која са 15 насеља има преко 84 000 становника, и спада у најбрже раљстућа подручја.

На челу пројектног тима је Љубомир Раденковић, водећи стручни сарадник у Служби за техничку анализу и регулативу дистрибутивног електроенергетског система, надзор над извођењем електроводова поверен је Славку Јовановићу, водећем стручном сараднику за надзор за објекте 110 и 35 kV, док је надзор над извођењем грађевинских радова одговоран Зоран Благојевић, водећжи стручни сарадник у Одељењу за грађевинске радове.