Регресирање трошкова превоза студената

Ради остваривања права на регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају до краја буџетске 2019. године (за месеце: октобар, новембар и децембар), средствима из буџета АП Војводине за 2019. годину, студенти су дужни да најкасније до 01. децембра  2019. године поднесу захтев Општинској управи општине Инђија–Одељењу за друштвене делатности.

opstina 222.jpg 

Право може остварити студент који испуњава следеће услове:

 • има пребивалиште на подручју општине Инђија;
 • свакодневно путује на међумесној релацији од места становања до високошколске установе;
 • школује се на терет буџета;
 • први пут уписује годину студија;
 • није корисник услуга смештаја у студентским центрима;
 • није корисник студентских стипендија и кредита од Министарства просвете и науке Републике Србије, Владе АП Војводине, локалне самоуправе,Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду, и других, разних фондација;

Подносиоц захтева је дужан, да уз захтев, приложи:

 • личну карту или уверење о пребивалишту;
 • потврду факултета о редовно уписаном семестру на терет буџета РС;
 • потврду да није корисник смештаја у студентском центру;
 • фотокопију индекса (само прве две стране);
 • доказ да свакодневно путује на међумесној релацији од места становања до високошколске установе коју похађа (копија месечне карте или 30 појединачних карата превозника);
 • фотокопију текућег или штедног рачуна отвореног на лично име.

 

Остала обавештења у вези са остваривањем предње наведеног права могу се добити у Одељењу за друштвене делатности Општинске управе општине Инђија, тел:022/561-322, лок 127 .

Tagovi

Komentari (0)