ПРЕМИЈЕРА ЈЕДНОЧИНОГ БАЛЕТА СЕДАМ СМРТНИХ ГРЕХОВА

Уокви­ру про­јек­та „Мла­ди коре­о­графи“ 9. фебруара у 19 часо­ва на Великој сце­ни, пре­ми­је­рно ће бити изве­де­н јед­но­чи­ни бале­т „Седам смртних грехова“  аутор­ска пред­става­ балетског уметника Игора Пастора.

 sedam_smrtnih_grehova_2.JPG

Про­је­кат „Мла­ди коре­о­графи” покре­ну­ла је, пре неко­ли­ко годи­на, дирек­ци­ја

Бале­та Народ­ног позо­ри­шта у Бео­гра­ду са циљем да пру­жи шан­су и отво­ри нови простор младим, кре­а­тив­ним балетским ства­ра­о­ци­ма.

 sedam_smrtnih_grehova_10.JPG

Кореограф и аутор либрета једночиног балета „Седам смртних грехова“ Игор Пастор  истиче да је инспирацију за овим делом добио током изолације која је била због пандемије Корона вирусом „У изо­ла­ци­ји сам схва­тио коли­ко брзи­на живо­та и наше амби­ци­је ути­чу да забо­ра­ви­мо које су пра­ве вред­но­сти: здра­вље, бити добар човек, пошто­ва­ње, поро­дица, љубав, при­ја­тељ­ство... Ова представа је кореографски деби у матичном Народном позоришту. У његовој ауторској речи истиче да  „Човек у сада­шњем савре­ме­ном и брзом све­ту који нам је наметнут често због сво­јих амби­ција запо­ста­вља пра­ве вред­но­сти и несве­сно губи сво­ју чисту стра­ну и ула­зи у таму људ­ског гре­ха. На том путу може да стигне до све­тло­сти осло­ба­ђа­ња од њега или зау­век заро­бљен у његовој тами“.

Соли­стич­ке уло­ге пове­ре­не су Мила­ну Русу, Бран­ки­ци Ман­дић, Тија­ни Шебез, Мило­шу Марија­ну, Нико­лу Биан­ку и Kарлосу Рене Алва­ра­ду, а у ансам­блу су и Ада Рас­пор, Маја Сто­ја­ков, Мина Радо­ја, Љиља­на Вели­ми­ров, Оља Ђукић, Kристо­фер Вас­кез, Соња Мило­ва­нов и Анто­нио Бибо.

Музи­ку је ком­по­но­вао Мирослав Бако, сце­но­граф је Јасна Сараман­дић, кости­мо­граф Kатарина Грчић, а асистент коре­о­гра­фа Мари­ја Бај­че­тић.

Пастор је рођен 1990. годи­не у Новом Саду. По завр­шет­ку средње Балет­ске шко­ле у Новом Саду 2009. годи­не анга­жо­ван у Срп­ском народ­ном позо­ри­шту. Исте године доби­ја анга­жман у Народ­ном позо­ри­шту у Сара­је­ву. Балет Народ­ног позо­ри­шта у Бео­гра­ду га анга­жу­је 2010. годи­не, а 2015. годи­не доби­ја ста­тус првог соли­сте. Kао играч интер­пре­ти­ра целокуп­ни репер­то­ар од кла­сич­ног, нео­кла­сич­ног до савре­ме­ног балета, а нај­по­зан­ти­је уло­ге у који­ма је пока­зао и раз­вио висо­ке стандар­де кла­сич­ног бале­та су Принц Зиг­фрид у Лабу­до­вом језе­ру, Базил у Дон Kихоту (В.Васи­љев), Франц у Kопелији (Љ.Добри­јевић), Дези­ре у Успа­ва­ној лепоти­ци (В.Логу­нов), Kрцко Орашчић (K.Kостјуков) и Петар Пан (Б.Стај­вел) у исто­и­ме­ним бале­тима као и број­не сол­си­тич­ке уло­ге у пред­ста­ва­ма Они (М.Мака­ре­вић), Баја­де­ра (Г.Kомлева), Интервал (З.Мар­ко­вић), Вива ла вида (А.Илић), Напо­ли (Б.Стај­вел), Шам­па­њац и јаго­де (Р.Хри­бар и Г.Луштек)… Добитник  је награде "Радомир Вучић" за 2014. годину, награде Народног позоришта за најбоље индивидуално премијерно уметничко остварење за сезону 2013/2014 (за улогу Крцка Орашчића у истоименој представи), награде „Наташа Бошковић“ за најбољу интерпретацију неокласичног стила у области балетске уметности за изванредно остварену улогу Доријана Греја, у истоименом балету, 2020. године додељена му је награда „Терпсихора“ коју додељује Удружење професионалних балетских играча, кореографа и балетских педагога Србије у категорији уметничка игра.

Репризе: 13. и 25. фебруара у 19 часова.

Улазнице су у продаји на благајни и online.

МАРКЕТИНГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Tagovi

Komentari (0)