Конкурс за куповину сеоских кућа за младе брачне парове

Предмет Конкурса је додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом, супружницима и ванбрачним партнерима (у даљем тексту: Учесници/це конкурса) са пребивалиштем на територији АП Војводине који немају стамбени простор у власништву/сувласништву.

 zavod za ravnopravnost polova.jpg

Под сеоским кућама сматрају се непокретности које се налазе у селима изван градских и општинских седишта и приградских насеља.

Укупна средства која се додељују по овом конкурсу износе 20.000.000 динара.

Учесници/це конкурса могу да аплицирају само са једном пријавом, а висина додељених средстава не може бити већа од 1.000.000 динара.

Право учешћа на Конкурсу имају:
- супружници који су у брачној заједници у складу са Законом и
- ванбрачни партнери са трајнијом заједницом живота, у складу са Законом.

Учесници конкурса могу бити брачни парови и ванбрачни партнери који кумулативно испуњавају следеће услове:
1. да један од супружника/ванбрачних партнера није старији од 40 година живота у моменту подношења пријаве на Конкурс;
2. да имају пребивалиште на територији АП Војводине;
3. супружници који су у брачној заједици у моменту подношења пријаве,  односно ванбрачни партнери са трајнијом заједницом живота (у складу са Законом);
4. да нису власници или сувласници било какве непокретности на територији Републике Србије и да исту нису отуђили у претходних 5 година од дана објављивања Конкурса;
5. да је барем један од супружника, односно ванбрачних партнера у радном односу. Уколико је Учесник конкурса у радном односу на одређено време, радни однос мора да траје најмање до истека рока за подношење пријава на Конкурс.
6. да нису у крвном, тазбинском или сродству по усвојењу са потенцијалним продавцем непокретности;
7. да Учесници конкурса у моменту подношења пријаве немају неизмирених доспелих обавеза по основу пореза и доприноса  у складу са прописима Републике Србије;

Непокретност за чију куповину се додељују бесповратна средства у складу са Правилником мора кумулативно да испуњава следеће услове:
1. да се ради о непокретности која је уписана у Катастар непокретности, односно у земљишне књиге, на име продавца/продаваца, без терета;
2. да продавац/продавци непокретности и Учесници конкурса нису крвни сродници у правој линији до било ког степена, а у побочној закључно са другим степеном, као ни у тазбинском сродству или сродству по усвојењу;
3. да не постоје нерешени имовинско-правни односи на непокретности;
4. да је безбедна и условна за становање;
5. непокретност  предлажу Учесници конкурса;
6. да је непокретност, као и сви делови окућнице који се налазе на катастарској парцели на којој је и непокретност, изграђена у складу са прописима који регулишу планирање и изградњу, односно да не постоји забележба да је непокретност или део окућнице изграђена без дозволе.

Пријаве на Конкурс са припадајућом документацијом достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински завод за равноправност полова (у даљем тексту: Завод), Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 6, поштом или лично на горе наведену адресу са назнаком „Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом“.

Пријаве на Конкурс ће се примати до 15. новембра 2019. године.
Конкурс можете погледати ОВДЕ.
Правилник можете погледати ОВДЕ.
Пријава на конкурс можете погледати ОВДЕ.
Обавештење о обради података о личности можете погледати ОВДЕ.

За све информације и потребну документацију обратите се Агенцији за рурални развој општине Инђија, Војводе Степе 48 или на телефон 022/556 060.

 

Tagovi

Komentari (0)