Донето Решење о додели средстава за бесповратно суфинансирање

Република Србија
Општина Мали Зворник
Председник општине
Број: 06-1788
Датум: 29.09.2020. године
Мали Зворник

На основу члана 61. Закона о становању и одржавању зграда(“Службени гласник РС”, бр. 104/2016 и 9/2020-др. закон ) и члана 11. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим Општина Мали Зворник учествује у финансирању активности одржавања (“Службени лист Општине Мали Зворник”, бр. 21/2018) председник Општине Мали Зворник, доноси

РЕШЕЊЕ

о додели средстава за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда

1. Додељују се средства за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда следећим стамбеним заједницама:
– Стамбеној заједници – Рибарска 5А, 5Б, 15318 Мали Зворник, чија је укупна вредност пројекта 440.498,40 динара са ПДВ-ом, а 50% од тог износа финансира се из буџета општине Мали Зворник и то 220.249,20 динара, за радове на санацији канализације у подруму и поправке светларника у степеништу зграде;
– Стамбеној заједници – Краља Петра I бр. 38 А, 15318 Мали Зворник, чија је укупна вредност пројекта 698.522,40 динара са ПДВ-ом, а 50 % од тог износа финансира се из буџета општине Мали Зворник и то 349.261,20 динара, за радове на фасади у оквиру санације и побољшања енергетске ефикасности објекта;
– Стамбеној заједници – Краља Петра I бр. 4, 15318 Мали Зворник, чија је укупна вредност пројекта 1.526.178,00 динара са ПДВ-ом, а 50 % од тог износа финансира се из буџета општине Мали Зворник и то 763.089,00 динара, за реконструкцију крова стамбене зграде;
– Стамбеној заједници – Рибарска бр. 40, 15318 Мали Зворник, чија је укупна вредност пројекта 404.644,80 динара са ПДВ-ом, а 50 % од тог износа финансира се из буџета општине Мали Зворник и то 202.322,40 динара, за реконструкцију крова и надстрешнице испред улазних врата зграде.
Све стамбене заједнице из тачке 1. овог решења су на основу Ранг листе пројеката за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда бр. 06-301/9 од 23.07.2020. године оствариле укупно 75 бодова.
Средства из тачке 1. овог решења предвиђена су Одлуком о буџету општине Мали Зворник ( „ Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 15/19, 01/20, 02/20, 05/20 и 12/20 ), раздео 5, функција 130, позиција 49, економска класификација 425.

2. Стамбена заједница Краља Петра I 6А, 6Б, 6В и стамбена заједница Рибарска 42 А, које су такође поднеле пријаве на Јавни позив нису испуниле услове због недостатка средстава, а у складу са чланом 5. став 4. тачка 2. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којима општина Мали Зворник учествује у финансирању активности одржавања.
3. На основу правоснажног решења, Општинска управа општине Мали Зворник ће у складу са Законом о јавним набавкама спровести поступак јавне набавке за избор извођача радова.
Након спроведеног поступка јавне набавке, председник општине Мали Зворник закључиће тројни уговор између општине, стамбених заједница и извођача радова.

4. На ово решење подносилац пријаве има право жалбе Општинском већу општине Мали Зворник у року од 15 дана од дана пријема решења.

5. Након истека рока за жалбу, по правоснажности решења а пре спровођења јавне набавке, Стамбене заједнице из тачке 1. овог решења су дужне да у року од 5 дана уплате средства на рачун број 840-745151843-03 са позивом на број 97/97-065 и то:

– Стамбена заједница – Рибарска 5А, 5Б, износ од 220.249,20 динара;
– Стамбена заједница – Краља Петра I бр. 38 А, износ од 349.261,20 динара;
– Стамбена заједница – Краља Петра I бр. 4, износ од 763.089,00 динара
– Стамбена заједници – Рибарска бр. 40, износ од 202.322,40 динара

Уколико Стамбене заједнице у наведеном року не изврше уплату средстава, сматраће се да су одустале од учешћа.

6. Након спроведене јавне набавке и закључења уговора, неутрошена средства биће враћена стамбеним заједницама.

7. Решење ће бити достављено свим подносиоцима пријаве и објављено на интернет страници Општине Мали Зворник.

О б р а з л о ж е њ е

Комисија за избор пројеката за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређење својстава зграда на територији општине Мали Зворник, је дана 01.06.2020. године расписала Јавни позив за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања фасада и побољшању енергетске ефикасности ради спречавања штетних последица по безбедност грађана на територији општине Мали Зворник, број 06-301/6 и објавила га на званичној интернет страници општине Мали Зворник и на огласној табли општине Мали Зворник.

На јавни позив пристигло је седам пријава и то:
– Стамбена заједница Рибарска 5А 5Б, 15318 Мали Зворник, бр. 06-301/6-1 од 26.06.2020. године;
– Стамбена заједница Рибарска 5А 5Б, 15318 Мали Зворник, бр. 06-301/6-2 од 29.06.2020. године; ( поднете су две пријаве због финансирања две врсте активности: Радови на санацији канализације у подруму зграде и поправка светларника у степеништу зграде);
– Стамбена заједница Краља Петра I 6A, 6Б, 6В, 15318 Мали Зворник, бр. 06-301/6-3 од 30.06.2020. године;
– Стамбена заједница Краља Петра I бр. 4, 15318 Мали Зворник, бр. 06-301/6-4 од 30.06.2020. године;
– Стамбена заједница Рибарска 40, 15318 Мали Зворник, бр. 06-301/6-5 од 30.05.2020. године;
– Стамбена заједница Рибарска 42 А, 15318 Мали Зворник, бр. 06-301/6-6 од 30.06.2020. године;
– Стамбена заједница Краља Петраа I бр. 38 А, 15318 Мали Зворник, бр. 06-301/6-7 од 30.06.2020. године.

Комисија је констатовала да су све пријаве благовремене, уредне и поднете од стране овлашћеног лица и да је достављена сва документација предвиђена Јавним позивом, али да две пријаве не испуњавају услов због недостатка средстава, а у складу са чланом 3. став 1. тачка 2. Јавног позива и чланом 5. став 4. тачка 2. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда и то:

Стамбена заједница Краља Петра I 6A, 6Б, 6В, 15318 Мали Зворник, бр. 06-301/6-3 од 30.06.2020. године, која укупно на три рачуна има 690.050,46 динара, а услов по Јавном позиву је био да стамбена заједница има на рачуну 50 % од вредности пројекта ( вредност пројекта ових стамбених заједница је 3.650.800,00 динара) и
Стамбена заједница Рибарска 42 А, 15318 Мали Зворник, бр. 06-301/6-6 од 30.06.2020. године, која на рачуну има 83.475,17 динара, а услов по Јавном позиву је био да стамбена заједница има на рачуну 50 % од вредности пројекта ( вредност пројекта ове стамбене заједница је 940.132,50,00 динара).

Комисија је након разматрања и бодовања приспелих пријава, сачинила Ранг листу пројеката за бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда бр. 06-301/9 од 23.07.2020. године.

На основу напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења, може се изјавити жалба Општинском већу општине Мали Зворник, у року од 15 дана, од дана пријема решења.

Обрадила:
Биљана Спасеновић, дипл. правник

Решење достaвити:

-подносиоцима пријаве Зоран Јевтић, с. р.
-служби буџета
-архиви

Председник општине Мали Зворник
Зоран Јевтић, с. р.

https://www.malizvornik.rs/wp-content/uploads/2020/10/Stambene-zajednice.pdf

Tagovi

Komentari (0)