ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ О БОРИСЛАВУ ГРИГОРОВИЋУ

Изло­жба о ју­го­сло­вен­ском по­зо­ри­шном, ТВ и филм­ском ре­ди­те­љу, глум­цу и сце­на­ри­сти, професору Бо­ри­сла­ву Гри­го­ро­ви­ћу, ау­торкe Дра­ги­це Га­ће­ше, би­ће отво­ре­на 29. де­цем­бра у 18 ча­со­ва у Му­зе­ју На­род­ног по­зо­ри­шта.

При­ка­за­ће ре­тро­спек­ти­ву ства­ра­ла­штва овог ве­ли­ка­на, ро­ђе­ног 1928. го­ди­не у Тре­би­њу од пр­вих глу­мач­ких ко­ра­ка, пре­ко де­це­ни­је ра­да у На­род­ном по­зо­ри­шту у Са­ра­је­ву (1954-1964) ко­ме је по­да­рио 30 пред­ста­ва, па све до пре­ла­ска у На­род­но по­зо­ри­ште у Бе­о­гра­ду, где је оста­је до кра­ја сво­је ка­ри­је­ре.

IMG_20211221_020528.jpg

У два на­вра­та је био вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра Дра­ме у На­род­ном по­зо­ри­шту у Бе­о­гра­ду, а био је и члан На­ци­о­нал­не ко­ми­си­је за ITI при UNESCO-у и по­кре­тач ма­ни­фе­ста­ци­је „Ду­чи­ће­ве ве­че­ри по­е­зи­је“ у род­ном гра­ду.

Оства­рио је ви­ше од 100 ре­жи­ја, а био је и про­фе­сор ре­жи­је на Ака­де­ми­ји умет­но­сти.

Пре­ми­нуо је у сеп­тем­бру 2010. го­ди­не у Бе­о­гра­ду.

По­се­ти­о­ци ће мо­ћи да по­гле­да­ју изло­жбу у вре­ме ра­да Му­зе­ја На­род­ног по­зо­ри­шта, као и при­ли­ком до­ла­ска на ве­чер­ње пред­ста­ве на Ве­ли­кој сце­ни.

 До­бит­ник је сле­де­ћих на­гра­да и при­зна­ња:

 

  • Ше­сто­а­прил­скa на­гра­дa гра­да Са­ра­је­ва 1962. го­ди­не за ре­жи­ју дра­ма „За­у­ста­вљи­ви успон Ар­ту­ра Уиа“ Б. Брех­та, „Би­ло их је се­дам“ В. Хо­ла и „От­кри­ће“ Д. Ћо­си­ћа.
  • Пла­ке­та „Шек­спи­ро­ва про­сла­ва“, Са­ра­је­во (1564-1964)
  • На­гра­дa На­род­ног по­зо­ри­шта за се­зо­ну 1979/80 за ре­жи­ју ко­ма­да „Страх и на­да На­де­жде Ман­дељ­штам“
  • На­гра­да „Јо­а­ким Ву­јић“ 1987. го­ди­не
  • Пла­ке­тa На­род­ног по­зо­ри­шта 1993. го­ди­не
  • Пе­чат На­род­ног по­зо­ри­шта 2009. го­ди­не
  • Злат­ни Бе­о­чуг
  • На­гра­да „Јо­ван Ба­та Пут­ник“

 

Биографија: 

Бо­ри­слав Бо­ра Гри­го­ро­вић, по­зо­ри­шни, ТВ и филм­ски ре­ди­тељ, глу­мац и сце­на­ри­ста, про­фе­сор ро­ђен је 26. апри­ла 1928. го­ди­не у Тре­би­њу.

Основ­ну шко­лу и гим­на­зи­ју за­вр­шио је у Бе­о­гра­ду, где је по­том сту­ди­рао исто­ри­ју умет­но­сти на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту и ди­пло­ми­рао по­зо­ри­шну ре­жи­ју на тек осно­ва­ној Ака­де­ми­ји за по­зо­ри­ште, филм и те­ле­ви­зи­ју код про­фе­со­ра Јо­си­па Ку­лун­џи­ћа. Ка­ри­је­ру је за­по­чео као глу­мац у два фил­ма „Жи­вот је наш“ и „Сви на мо­ре“, а од­и­грао је и не­ко­ли­ко уло­га у тек фор­ми­ра­ном Бе­о­град­ском драм­ском по­зо­ри­шту. На тре­ћој го­ди­ни сту­ди­ја, ре­жи­рао је у На­род­ном по­зо­ри­шту Пу­шки­нов ко­мад „Дон Жу­ан или Ка­ме­ни гост“, а ди­плом­ску пред­ста­ву, Гол­до­ни­је­ву „Ми­ран­до­ли­ну“ по­ста­вио је 1954. го­ди­не у На­род­ном по­зо­ри­шту у Са­ра­је­ву, где је остао на­ред­них де­сет го­ди­на и ре­жи­рао 30 пред­ста­ва.

По­том пре­ла­зи у На­род­но по­зо­ри­ште у Бе­о­гра­ду где оста­је до кра­ја ка­ри­је­ре.

Пр­ва ње­го­ва пред­ста­ва у стал­ном ан­га­жма­ну је би­ла Ко­ху­тов „На­ме­сник“ 23. 01.1966. го­ди­не, за­тим су усле­ди­ле „Ште­та што је блуд­ни­ца“, „По­сле љу­ба­ви“, ко­лаж „Те­а­тра­ли­ја Син­ги­ду­нум“, „Го­ли ма­чи­ћи“, „Вожд“, „Про­рок“, „Ко­лом­ба“, „Та­ша­на“, „Де­ца Сун­ца“, Ка­те­го­рич­ки за­хтев“, „Дом Ма­ри­је По­моћ­ни­це“, „Ко­шта­на“, „Пат или игра кра­ље­ва“, „По­бра­тим“...

Ве­ли­ки број ње­го­вих пред­ста­ва имао је ве­о­ма дуг сцен­ски век, а „Ко­шта­на“ Бо­ре Стан­ко­ви­ћа у  ње­го­вој ре­жи­ји би­ла је култ­на пред­ста­ва на сце­ни На­род­ног по­зо­ри­шта у Бе­о­гра­ду, игра­на пу­них 14 го­ди­на и из­ве­де­на око 300 пу­та.

Гри­го­ро­вић је го­сто­вао у Мо­ста­ру, Ба­ња Лу­ци, Зе­ни­ци, Ту­зли, Оси­је­ку, Зре­ња­ни­ну, Ни­шу, При­шти­ни, Шап­цу, Ужи­цу, Ди­ми­тров­гра­ду, За­је­ча­ру, Срем­ској Ми­тро­ви­ци и Пи­ро­ту, као и у Не­мач­кој и Ру­му­ни­ји.

У два на­вра­та је вр­шио ду­жност  ди­рек­то­ра Дра­ме у На­род­ном по­зо­ри­шту у Бе­о­гра­ду, био је члан На­ци­о­нал­не ко­ми­си­је за ITI при UNESCO и по­кре­тач манифестације „Ду­чи­ће­ве ве­че­ри по­е­зи­је“ у род­ном Тре­би­њу.

Од зна­чај­них на­гра­да је до­био Ше­сто­а­прил­ску на­гра­ду гра­да Са­ра­је­ва, Пла­ке­ту На­род­ног по­зо­ри­шта, Пе­чат На­род­ног по­зо­ри­шта, Злат­ни Бе­о­чуг и на­гра­де „Јо­а­ким Ву­јић“ и „Јо­ван Ба­та Пут­ник“.

Оства­рио је ви­ше од 100 ре­жи­ја.

Био је и про­фе­сор ре­жи­је на Ака­де­ми­ји умет­но­сти „Браћа Карић“.

Пре­ми­нуо је 22. сеп­тем­бра 2010. го­ди­не у Бе­о­гра­ду.

 

МАРКЕТИНГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

 

 

Tagovi

Komentari (0)