Јавни позив за набавку новог трактора

6.4.2017.

 

Јавни позив за набавку новог трактора

У складу са чланом 8. Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, расписало је Јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2017. години.

Јавни позив садржи податке о: лицима која остварују права на подстицаје, условима и начину остваривања права на подстицаје, обрасцима захтева као и максималним износима подстицаја по кориснику, у складу са Правилником, висини укупних расположивих средстава по Јавном позиву, роковима за подношење захтева и документацији која се подноси уз захтеве као и друге податке потребне за спровођење Јавног позива.

Захтев за одобравање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 10. априла до 19. маја 2017. године на Обрасцу – Захтев за одобравање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2017. години, који чини саставни део овог Јавног позива.

Читко попуњен и потписан односно оверен образац захтева, са прописаном документацијом доставља се у затвореној коверти, са назнаком: „Не отварати -Захтев за одобравање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2017. години”, преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, 11000 Београд или поштом на адресу: Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања, 11050 Београд, Булевар краља Александра бр. 84.

За одобравање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом опредељена су средства у укупном износу од 210.500.000 динара. Директор Управе решењем одобрава право на подстицаје, по редоследу подношења захтева, до утрошка средстава.

У складу са уредбом којом се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години, подстицаји се утврђују у у износу од 50 % од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 1.800.000,00 динара.

Јавни позив можете погледати овде.

Захтев можете преузети овде.

За све информације и потребну документацију обратите се Агенцији за рурални развој, Војводе Степе 48 или на телефон 022/55-60-60.

 

 

 

Komentari (0)