Јавни позив за доделу помоћи избеглицама

Република Србија
Општина Мали Зворник
Општинска управа
Комисија за избор корисника за доделу
помоћи немењене побољшању услова
становања избеглицакроз набавку
грађевинског материјала
Број: 06-538/7
Дана: 02.11.2020.године

На основу члана 12. Правилника о раду Комисије за избор корисника за доделу помоћи за побољшање услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала, број 06-538/6 од 29.10.2020.године (у даљем тексту: Правилник о раду Комисије за избор корисника), Комисија за избор корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала (у даљем тексту: Комисија), дана 02.11.2020.године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за избор корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова становања избеглица
кроз набавку грађевинског материјала на територији општине Мали Зворник

I.Предмет јавног позива

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала може бити додељена избеглицама, које имају пребивалиште/боравиште на територији Општине Мали Зворник, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а којима је помоћ неопходна за побољшање услова становања.
Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходног за побољшање основних услова становања, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала, по породичном домаћинству корисника, износи до РСД 550.000,00 (словима: петстотинапедесетхиљада динара), а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 184.000,00(словима: стоосамдедетчетирихиљаде динара), по породичном домаћинству корисника.
Помоћ је наменска и додељује се за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичних домаћинстава корисника који имају пребивалиште/боравиште на територији Општине Мали Зворник, и то: за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

II.Услови и критеријуми

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

1. избеглички статус и то:
-да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да им је престао статус избеглице јер су стекли држављанство Републике Србије
(НАПОМЕНА: наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);
2. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведени у пријави имају боравиште/пребивалиште на територији Општине Мали Зворник,
3. да је непокретност са којом Подносилац пријаве конкурише за доделу Помоћи у својини Подносиоца пријаве или у сусвојини или заједничкој својини Подносиоца пријаве и неког од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави;
4. да је непокретност из става 1. тачке 3. овог члана уписана у катастру непокретности као:
– непокретност која је преузета из земљишних књига или
– непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
– непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола или
– непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката;
5. да је непокретност из става 1. тачке 3 овог члана уписана у катастру непокретности без терета, не рачунајући при том:
– забележбу обавезе плаћања накнаде за пренамену замљишта,
– забележбу оптерећења непокретности заложним правом на основу уговора о кредиту у вези са предметном непокретношћу,
– друге забележбе личних стања имаоца и правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности, као и
– забележбу да је непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, под условом да се иста налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а на земљишту на коме се налази предметна непокретност је дозвољена индивидуална стамбена градња;
6. да непокретност из става 1. тачке 3. овог члана не испуњава основне услове за становање и да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу и становање;
7. да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или другој држави, а којом би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
8. да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из става 1. тачке 3. овог члана;
9. да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
10. да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији, а којим су решили или су могли да реше своје стамбене потребе што се процењује у складу са чланом 2. став 3, осим уколико су били корисници помоћи за куповину грађевинског материјала у висини до 184.000,00 РСД;
11. да нису корисници програма стамбеног збрињавања у процесу повратка у државу порекла којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
12. да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;
13. да се непокретност из става 1. тачке 3. овог члана налази на територији Општине Мали Зворник.
Непокретност из става 1. тачке 3. овог члана која је уписана у катастру непокретности као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, може бити предмет овог поступка, под условом да је иста у поступку легализације, односно озакоњења и да је на земљишту на коме се налази дозвољена индивидуална стамбена градња.
Поступак легализације, односно озакоњења непокретности из става 2. овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).
Предмет овог поступка може бити и непокретност у изградњи, на основу издате грађевинске дозволе, за коју, с обзиром да није завршена, није издата употребна дозвола, у ком случају услов предвиђен ставом 1. тачка 4. овог члана, није релевантан.

III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз пријаву на Јавни позив, која се подноси општини Мали Зворник, Подносилац пријаве у обавези је да достави следеће доказе:
1) Попуњен и потписан образац пријаве;
2) Фотокопију избегличке легитимације (обе стране) или решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса (Напомена: обавезно за Подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства који су били или су и даље у статусу избеглице);
3) Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитана лична карта уколико је у питању нова лична карта са чипом);
4) Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);
5) Изјаву оверену код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбено питање, осим предметне непокретности; да не поседују непокретност у држави порекла или другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или другој држави; да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у државу порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
6) Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:
− за домаћинство смештено у колективном центру – потврда повереника;
− за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – изјава оверена код надлежног органа;
7) Доказ о приходима:
– Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање, и то у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање потребно је доставити изјаву оверену код надлежног органа да је незапослен и да нема примања;
– Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства;
– Чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив (односи се и на пензију из Републике Србије и на пензију из земље порекла), односно потврда надлежне службе; у случају да Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства не остварује приходе од пензије потребно је доставитиизјаву оверену код надлежног органа да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији, нити земљи порекла;
8) За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година – доказ о школовању; уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању потребно је доставитидоказе наведене у тачки 7) овог става (докази о приходима);
9) Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
10) Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – решење надлежне комисије о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
11) Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја, не старији од годину дана (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.);
12) За једнородитељску породицу прилаже се:
– потврда о смрти брачног друга;
– решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
– извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;
– пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену од стране надлежног органа да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
13) Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
14) Лист непокретности не старији од месец дана за предметну непокретност;
15) Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана у катастру непокретности као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола, потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште на коме је изграђен објекат налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о локацији);
16) Доказ о легализацији, односно озакоњењу непокретности из члана 3. став. 2. овог правилника, најкасније до доношења Одлуке, а по позиву Комисије за доставу наведеног доказа.
Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија може од Подносиоца пријаве на Јавни позив тражити оригинална документа на увид.
Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.
Наводи из изјава предвиђених ставом 1. овог члана, могу бити предмет провере од стране Комисије.

Комисија, у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) (у даљем тексту: ЗУП), по службеној дужности врши увид, прибавља и обрађује податке који су неопходни за одлучивање, и то: врши увид у евиденцију Комесаријата о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства евидентирани као избеглице; прибавља извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; врши проверу имовног стања Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства у електронској бази Републичког геодетског завода; прибавља уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, обвезници пореза на имовину физичких лица; прибавља уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства.
Доказе из става 1. овог члана може прибавити и сама странка, уколико, у складу са чланом 103. став 3. ЗУП-а, по позиву Комисије, достави изричиту изјаву да ће у циљу ефикаснијег и економичнијег разматрања поднете пријаве на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.
Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија може по службеној дужности прибављати и друге доказе потребне за поступање по пријави на Јавни позив, ради потпуног утврђивања чињеничног стања и доношења правилне и законите одлуке.
Пријаву поднету након истека рока за подношење пријава на Јавни позив, Комисија не разматра, већ исту решењем одбацује, као неблаговремену.

IV Избор корисника

На основу броја бодова које Подносилац пријаве оствари према мерилима из члана 4. и 5. Правилника о раду Комисије за избор корисника, Комисија за избор корисника утврђује Предлог листе корисника за доделу Помоћи (у даљем тексту: Предлог листе).
Предлог листе Корисника, Комисија за избор корисника објављује на огласној табли Општине Мали Зворник.
На Предлог листе Подносилац пријаве може уложити приговор Комисији за избор корисника, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Предлога листе.
Комисија за избор корисника је обавезна да на пристигле приговоре одговори у року од 15 (петнаест) дана од дана истека рока за подношење приговора.
Након провере навода из приговора и утврђивања чињеничног стања, односно након истека рока за одговор на приговоре, Комисија за избор корисника утврђује Коначну листу корисника за доделу Помоћи (у даљем тексту: Коначна листа).
Коначну листу Комисија за избор корисника објављује одмах по утврђивању на огласној табли Општине Мали Зворник.
На основу Коначне листе Комисија за избор корисника доноси Одлуку, која се доставља лицима која су обухваћена Одлуком.
Лица из става 1. овог члана имају право жалбе на Одлуку Општинском већу, преко Комисије за избор корисника, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања Одлуке.
На основу Одлуке, Општина и корисник Помоћи закључују уговор о додели грађевинског материјала.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ОД 02.11.2020. ГОДИНЕ ДО 20.11.2020. ГОДИНЕ

Пријаве се подносе у затвореној коверти преко писарнице Општинске управе општине Мали Зворник путем захтева. Захтев се добија на пријемном шалтеру општине Мали Зворник.
Захтеви са потребном документацијом подносе се лично или поштом на адресу:

Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр.38, 15318 Мали Зворник

Комисија за избор корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала

Председник комисије
Славица Симеуновић, с.р.

Tagovi

Komentari (0)