Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за отварање нових радних места у 2018. години

 budzet.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а                              Објављено на огласној табли
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК                               општине Мали Зворник
Председник општине                                     дана 11.10.2018. године
Број: 06-1999
Дана: 11.10.2018. године
МАЛИ ЗВОРНИК                                                                                                         

У складу са Локалним акционим планом запошљавања за 2018. годину у општини Мали Зворник усвојеним Одлуком о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2018. годину у општини Мали Зворник, бр. 06-315 од 14.02.2018. године (Сл. лист општине Мали Зворник, бр. 2/18), општина Мали Зворник дана 11.10.2018. године, р а с п и с у ј е

 ЈАВНИ ПОЗИВ

ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА
ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2018. ГОДИНИ 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Субвенција за отварање нових радних места одобрава се послодавцима ради запошљавањa 44 незапослена лица која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање, филијала Лозница-испостава Мали Зворник (у даљем тексту: Национална служба).

Субвенција се одобрава у једнократном износу од 200.000,00 динара по незапосленом лицу  послодавцима који запошљавају 2 и више  незапослена лица.

Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање нових радних места дужан је да закључи уговор о раду са незапосленим лицем, на неодређено време, са пуним радним временом, у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа и да измирује све обавезе по основу доприноса за обавезно пензионо и социјално осигурање, у складу са законом.

Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање нових радних места дужан је да закључи уговор о раду са незапосленим лицем најдаље до 21.12.2018. године и да општини Мали Зворник достави доказ о закљученом уговору о раду са незапосленим лицем, уверење Националне службе за запошљавање да је пријављен на  евиденцију лица која траже запослење, прочитану личну карту као и пријаву новозапосленог лица на обавезно пензионо и социјално осигурање (М образац).

Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу остварити:

    - државни органи, организације и други директни и индиректни корисници буџетских средстава и удружења грађана;

    - подносиоци захтева који обављају делатност у области експлоатације угља, примарне пољопривредне производње, финансијских услуга, мењачница и игара на срећу;

    - послодавци који нису успешно пословали 12 месеци након правоснажног решења о усвајању плана реорганизације и обустављању стечајног поступка или након куповине привредног субјекта над којим је правоснажним решењем окончан стечајни поступак. 

Послодавац може само једном поднети захтев за доделу субвенције за отварање нових радних места у току трајања јавног позива. 

Јавни позив за доделу субвенције за отварање нових радних места представља основ за доделу de minimis државне помоћи.

 

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови: 

Право на доделу субвенције за отварање нових радних места послодавац може остварити под условом да:

    - има седиште или огранак на подручју општине Мали Зворник;

    - запошљава лица која имају пребивалиште на подручју општине Мали Зворник и који за време трајања уговорне обавезе од 24 месеца морају имати пријаву пребивалишта на територији општине Мали Зворник, а са евиденције Националне службе за запошљавање филијала Лозница - испостава Мали Зворник на новоотвореним радним местима на територији општине Мали Зворник.

    - поднесе захтев са бизнис планом за 2018. годину;

    - одржи број запослених у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, осим у случају природног одлива запослених (остваривање права на пензију, смрт запосленог и сл.);

    - уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно пензионо и социјално осигурање за запослене, за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;

    - не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем подносиоцем захтева;

    - није привредни субјекат у тешкоћама, у смислу законских прописа којима се регулише контрола и додела државне помоћи.

 

Документација за подношење захтева: 

    - Захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;

    - фотокопија решења AПР или другог надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;

    - Уверењa са евиденције Националне службе за запошљавање за лицa за која се тражи субвенција;

    - прочитана лична карта за лица за које се тражи субвенција;

    - пореске пријаве о обрачунатим и уплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде / накнаде за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев или уверење из Пореске управе ако нема запослене раднике;

    - писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду или изјава подносиоца захтева да није користио de minimis државну помоћ;

    - доказ о власништву/закупу пословног простора;

    -изјава да након запошљавања лица из главе 1. овог Јавног позива достигнути број укупно запослених радника на неодређено време не смањује у периоду од најмање две године након заснивања радног односа лица за која су одобрена средства.

 

Општина задржава  право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места доноси се на основу провере поднетог захтева са бизнис планом и приоритета за доделу субвенције.

 

Провера поднетих захтева 

Општина Мали Зворник врши проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености услова Јавног позива и приложене документације. Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се даље разматрати.

 

Приоритети за доделу субвенције 

Приоритет при додели субвенције имају послодаваци који: 

-се баве производном делатношћу;

- имају више запослених;

- запосле више незапослених лица;

- обавежу се да у периоду од две године неће смањити број запослених на неодређено време

-подносиоци захтева који у претходном трогодишњем периоду нису остварили de minimis државну помоћ

 

Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места 

Одлуку о одобравању субвенција за отварање нових радних места у 2018. години  доноси Комисија за избор корисника средстава након спроведеног поступка и она се објављује на сајту општине.

Општина задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши евентуално смањење предвиђеног броја лица из захтева са бизнис планом.

Подносиоци захтева који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени Одлуком о додели субвенције за отварање нових радних места у 2018. години биће у разматрању након евентуалног новог јавног позива, а до утрошка финсијских средстава намењених за ову сврху.

 

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Председник општине Мали Зворник и подносилац захтева закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције.

 

Документација за закључивање уговора: 

    - доказ о заснивању радног односа на неодређено време за лица која се запошљавају (Уговор о раду, Уверење са Националне службе за запошљавање да је лице пријављено на евиденцију која траже запослење, пријава на обавезно пензионо и социјално осигурање( М-образац), прочитана лична карта за незапослено лице;

    - средства обезбеђења уговорних обавеза;

    - фотокопија картона депонованих потписа

 

Средства обезбеђења су следећа

-          ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ: 

- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара – две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са једним жирантом са меничним овлашћењима;

- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара до 1.000.000,00 динара – две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта, са меничним овлашћењима;

-уколико корисник средстава није у могућности да обезбеди менице као средство обезбеђења за износе до 1.000.000,00 динара, може приложити додатна средства обезбеђења  као што је:

 хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа

субвенције,

 заложно право на покретним стварима троструко веће вредности од износа

субвенције,

 гаранцију банке у вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци 

- за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима и гаранција банке у вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци.  

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и правно  и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник).

Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања винкулирана (пренето право коришћења) у корист општине М. Зворник. Предмет заложног права на покретној имовини не могу бити возила.

 

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - корисник субвенције дужан је да: 

- лица за која је остварио право на субвенцију задржи у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа; у случају престанка радног односа са лицем за које је оствaрено право, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос на неодређено време са другим незапосленим лицем од дана престанка радног односа претходног лица и да то лице задржи у радном односу најмање до истека уговором предвиђеног рока. Уколико послодавац није у могућности да у континуитету заснује радни однос са новозапосленим, обавезује се да да изјаву да ће новозапосленом продужити радни однос за период прекида радног односа претходног запосленог до датума заснивања радног односа новозапосленог тј.  до истека уговореног односа од 24 месеца  за које време је и добио субвенцију. 

- измирује обавезе по основу доприноса за обавезно пензионо и социјално осигурање у складу са законом и да након истека уговореног периода од 24 месеца од дана заснивања радног односа достави даваоцу субвенције доказ о томе; 

-давалац субвенције задржава право да врши контролу релизације уговорних обавеза за време трајања истих; 

- обавести општину Мали Зворник о свим променама које су од значаја за реализацију овог Уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене. 

Послодавац - корисник субвенције који не испуни обавезе утврђене уговором, дужан је да општини Мали Зворник врати износ исплаћене субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, увећане за законску затезну камату од датума преноса средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Захтев са бизнис планом подноси се препорученом поштом или доставом преко писарнице Општинске управе Општине Мали Зворник, са назнаком на коверти: ''Пријава за доделу субвенције за програм отварања нових радних места у 2018. години''. Захтев се подноси на прописаном обрасцу који се може добити у Општинској управи Општине Мали Зворник (на писарници) или преузети са сајта www.malizvornik.rs.

Додатне информације могу се добити у Општинској управи општине Мали Зворник (или на телефон) 015/472-035 код Весне Илић.

Јавни позив је отворен 15 дана од дана објављивања на сајту општине и на Огласној табли општине Мали Зворник.

Уколико након доношења Одлуке о избору корисника субвенције по овом јавном позиву  остане слободних средстава, општина ће  објавити нов позив за доделу средстава до утрошка средстава издвојених за ову намену.

Исплата средстава на име субвенције за отварање нових радних места биће извршена сразмерно остварењу буџета општине Мали Зворник. 

                                     Председник општине Мали Зворник
                                Зоран Јевтић,  дипл. инжењер рударства

 

Tagovi

Komentari (0)