Повратак на листу

РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ДОО СУБОТИЦА

РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ДОО СУБОТИЦА

РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ДОО СУБОТИЦА

Централа
Биковачки пут 280, 24207 Биково

Телефон
+ 381 24 673 815

info@deponija.rs

www.deponija.rs

Друштво jе на основу Споразума о сарадњи коjи регулише формирање региона за управљањем чврстим комуналним отпадом и Измена и допуна Споразума о сарадњи у вези са формирањем региона за управљањем чврстим комуналним отпадом (у даљем тексту: Споразум), основано ради обављања следећих активности и делатности:

  1. Функционисање регионалне санитарне депониjе, трансфер станица и рециклажних дворишта,
  2. Транспорт отпада од трансфер (претоварних) станица до регионалне депониjе,
  3. Издваjање, сакупљање и сепарациjа искористивог отпада из комуналног отпада, сортираног на месту одлагања,
  4. Припрема или прерада секундарних сировина и пласман на тржиште секундарних сировина,
  5. Развоj и унапређење система за рециклажу, изградња потребних обjеката и инфраструктуре,
  6. Изградња построjења за компостирање, производња енергиjе из отпадног материjала и механичко-биолошко третирање пре одлагања на депониjу,
  7. Припрема Регионалног плана управљања отпадом и др.

Оператер Регионална депониjа д.о.о Суботица обавља делатност за треман (Р3), складиштење (Р13), поновно искоришћење (Р12) и одлагање неопасног отпада било ког порекла коjи задовољава граничне вредности параметара за одлагање неопасног отпада (Д1), на локациjи регионалне санитарне депониjе “ Регионални центар за управљање отпадом“ у Бикову, град Суботица и то на начин, по процедури и режиму рада у скалду са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон) и Уредбом о одлагању отпадом („Сл.гласник РС“ броj 92/2010) и осталом важећом законском регулативом из области управљања отпадом.

Претежна делатност друштва jе сакупљање отпада коjи ниjе опасан.

 

Фото галерија

РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ДОО СУБОТИЦА
РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ДОО СУБОТИЦА
РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ДОО СУБОТИЦА