Повратак на листу

JП Палић-Лудаш - Палић

JП Палић-Лудаш - Палић

JП Палић-Лудаш - Палић

Централа
Кањишки пут 17/а 24413 Палић

Телефон
+381 24 753-121

office@palic-ludas.rs

www.palic-ludas.rs/i

JП „Палић-Лудаш“ Палић jе jавно предузеће. Оснивач Jавног предузећа jе Град Суботица у чиjе име оснивачка права врши Скупштина града Суботице.

Jавно предузеће основано jе ради обављања делатности од општег интереса - управљања заштићеним подручjима, у складу са актима о заштити, донешеним на темељу закона коjим се регулише заштита природе, а коjима jе jавно подузеће одређено за управљача.

Регистрована претежна делатност Jавног предузећа jе 9103 - заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локациjа, зграда и сличних туристичких споменика.

Jавно предузеће поред ове делатности обавља послове заштите природе, стакленичку и расадничку производњу сезонског цвећа, узгоj аутохтоних врста стоке и комуналну делатност одржавања jавних зелених површина и одржавање чистоће на површинама jавне намене на териториjи Града коjе се налазе на заштићеном подручjу и у заштићеноj зони Парка природе „Палић“.

Управљаjући с пет заштићених подручjа Jавно предузеће има велику одговорност очувања и унапређења заштите природе на просторима повереним на управљање у складу са законом.

Jавно предузеће може поред делатности за чиjе jе обављање основано, обављати и друге делатности утврђене Статутом предузећа.

Фото галерија

JП Палић-Лудаш - Палић
JП Палић-Лудаш - Палић
JП Палић-Лудаш - Палић
JП Палић-Лудаш - Палић
JП Палић-Лудаш - Палић
JП Палић-Лудаш - Палић
JП Палић-Лудаш - Палић
JП Палић-Лудаш - Палић
JП Палић-Лудаш - Палић