Повратак на листу

ЈП ВОДОВОД РУМА

ЈП ВОДОВОД РУМА

ЈП ВОДОВОД РУМА

Централа
Орловићева бб 22400, Рума

Телефон
+381 22 475 202

office@vodovod-ruma.co.rs

www.vodovod-ruma.co.rs

Решавајући проблем водоснабдевања, град Рума изградио је 1972. године водоводну мрежу у граду и извориште на локацији "Борковац" северно од градског насеља на коме је избушено укупно седам бунара. Веома брзо се показало да је извориште "Борковац" ограниченог капацитета  и да се за трајнија решења треба оријентисати према приобаљу реке Саве, односно Савском и Дринском алувиону.

Поред два организована изворишта ( "Фишеров салаш" и "Сава I" ), ЈП "Водовод" из Руме газдује и локалним извориштима: за водоснабдевање насеља Грабовци-Витојевци, Добринци, бунар у насељу Путинци и Мали Радинци, бунар у Никинцима, Иригу, Врднику, Шатринцима и Крушедолском Прњавору.

Из регионалног водовода "Источни Срем" водом се снабдева око 75.000 становника и привреде у насељима општина Рума и Ириг.

Укупна дужина изграђене водоводне мреже коју одржава јавно предузеће "Водовод" износи 490 км, а укупан број прикључака на водоводну мрежу је cca 20 000.

Фото галерија

ЈП ВОДОВОД РУМА