Повратак на листу

ЈКП Паркинг и инфраструктура

ЈКП Паркинг и инфраструктура

ЈКП Паркинг и инфраструктура

Централа
Главна 111, 22400 Рума

Телефон
+381 22 478 07

office@japruma.com

www.japruma.com

Јавно комунално предузеће је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно:

- управљање јавним паркиралиштима које обухвата одржавање јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простор), организација и вршење контроле и наплате паркирања, уклањање непрописно паркираних, одбачених и остављених возила, премештање паркираних возила, постављање уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава одвожење возила и као и уклањање, премештање возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила на начин прописан актом оснивача и вршење наплате ових услуга,

-обезбеђивања услова за уређивање , употребу, унапређивање , заштиту грађевинског земљишта , учествује у припреми и реализацији средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Рума и припрема и израда програма давања у закуп грађевинског земљишта ,

- управљање општинским и некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Рума којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и припрема и израда средњорочних и годишњих програма управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама ,

- управљање непокретностима у јавној својини општине Рума (земљиште , пословни и стамбени простор и зграде и површине јавне намене), припрема и израда програма управљања пословним простором односно спровођење стручних, административних и техничких послова у поступку управљања и располагања непокретностима у јавној својини Општине ,

- обезбеђивање јавног осветљења, одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења на саобраћајним и другим површинама јавне намене.

Фото галерија

ЈКП Паркинг и инфраструктура