Владичин Хан
Начелник општинске управе Владичин Хан

Milos_Stojanovic_2017.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Милош Стојановић

дипломирани правник

Начелник Општинске управе

nacelnik@vladicinhan.org.rs

 

Рођен је 28.10.1981. године у Сурдулици, а живи у селу Мртвица, општина Владичин Хан. Дипломирао на Правном факултету у Београду 2006. године. Од 01.09.2006. године до 01.09.2007. године волонтирао као приправник у Општинској управи Владичин Хан. Од 01.09.2007. године запослен у Општинској управи Владичин Хан у имовинско-правној служби. Од 01.06.2017. године обављао послове в.д. начелника Општинске управе Владичин Хан.

У оквиру имовинско правне службе радио је на пословима који су укључивали обраду и одлучивање у предметима потпуне и непотпуне експропријације земљишта, деекспропријације земљишта, административног преноса непокретности, издавање тапија, реституцију земљишта, враћање утрина и пашњака, поступке утврђивања земљишта за редовну употребу објекта, поступке отуђења грађевинског земљишта непосредном погодбом, поступке прибављања неизграђеног земљишта у јавној својини, предлагао надлежним органима доношење одговарајућих општих и појединачних аката потребних за ефикаснији рад на наведеним пословима, припремао нацрте одлука и уговора о коришћењу и располагању имовином, учествовао у раду Комисије за спровођење поступка јавног надметања за отуђење, давање у закуп, прибављање и размену грађевинског земљишта у јавној својини, водио евиденције о кретању предмета од подношења захтева до архивирања, поступао по замолницама других органа, организовао увиђаје на терену и обављао друге послове по налогу начелника општинске управе и руководиоца одељења.

Поседује сертификат за управљање пројектима и сертификат за израду уговора по ФИДИК процедури.