Велико Градиште
Туризам

Стејановци: Неколико легенди обавијено је око настанка Стејановаца. По једној на сев­ер­ној страни села посто­јало утврђење чији је влас­ник био неки Сто­јан. Тада су таква утврђења обично при­падала имућни­јим људима. Народ је таква места нази­вао градом, а сви су живели у насељима уз зидине утврђења или у ње­говој близини. Тада је ово утврђење наз­вано по влас­нику–Сто­јанов град. Потом се из тог назива кас­није извело име Сто­јановци, а затим Сте­јановци, за насеље ван зид­ина утврђења, које је надживело и сам град, који му је, по лег­енди, подарио име.

Stejanovci.JPG

Предање каже да се име села можда потиче и од везати и за среброљубље. Наиме, легенда каже да је постојао човек по имену Сте­јан који је био веома богат и љубав му је била новац. Човек је био трговац и све је чинио како би саку­пио што више новца и свој живот је новцу посве­тио. Самим тим, што га је и много људи поз­навало, почели су за њега (и ње­гову опсесију–новац) да везују име места Сте­јановци, што је уст­вари кован­ица две речи–Сте­јан и новац.

Stejanovci  (2).JPG

Oно што се зна поуздано је да је у селу још 1.500 године живео српски живаљ, а сматра се да прво помињање насеља датира још из 1391. године.

Foto galerija