Суботица
Секретаријат за грађевинарство

Melinda Nagy Kiserős, секретар
Mejл: gusefgradjevinarstvo@subotica.rs
Teл: +381 24 626 777

Одсек за спровођење обједињене процедуре
Лаура Мартон Бенце, руководилац одсека
Mejл: laura.martonbence@subotica.rs
Teл: +381 24 626 799