Суботица
МЕЂУОПШТИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

Трг слободе 1/3,
24000 Суботица
Србија

телефон: +381 (0)24 556 901

веб сајт: www.heritage-su.org.rs
е-пошта: office@heritage-su.org.rs

 

Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица основан је 01.05.1980. године Одлуком о оснивању Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица од стране три општине: Сенте, Сомбора и Суботице, као установа културе надлежна за делатност заштите непокретних културних добара.

Од свог оснивања ова установа културе обавља заштиту непокретних културних добара на територији која је одређена актом о оснивању ( територија Сомбора, Сенте и Суботице), а од 1995. године Решењем Министарства културе Републике Србије овом Заводу се утврђује нова територијална надлежност која обухвата град Суботицуа и осам општина и то: Бачку Тополу, Мали Иђош, Кањижу, Сенту, Аду, Кикинду, Нови Кнежевац и Чоку.

На територији овог Завода налази се 144 непокретна културна добра, од којих су 50 од великог значаја и 7 од изузетног значаја.

Редовна делатност завода обухвата: рекогносцирање терена, валоризацију непокретних културних добара, састављање документације о њима, покретање поступка за утврђивање као и заштиту културних добара учешћем у доношењу просторних и урбанистичких планова, давањем мишљења на нацрте истих, која се обавезно прилажу приликом разматрања и доношења тих планова. Под техничком заштитом се подразумева конзервација, рестаурација, реконструкција и ревитализација непокретних културних добара, уз обавезан надзор овога Завода над извођењем радова.

Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица са седиштем у Суботици, Трг Слободе 1/3 има двадесетседморо запослених.