Суботица
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО

Секретаријат за грађевинарство

 

Melinda Nagy Kiserős, секретар
Mejл: gusefgradjevinarstvo@subotica.rs
Teл: 024/626-777

Одсек за спровођење обједињене процедуре
Лаура Мартон Бенце, руководилац одсека
Mejл: laura.martonbence@subotica.rs
Teл: 024/626-799