Рума
ЈКП Паркинг и инфраструктура

Јавно комунално предузеће "Паркинг и инфраструктура"

 

 

 

Одлуком о промени оснивачког акта и о усклађивању пословања Јавног предузећа "Дирекција за изградњу Руме" Рума са Законом о јавним предузећима број 06-92-16/2016-II од 30.11.2016.године ("Службени лист општина Срема", број 37/2016) Одлуком о измени и допуни одлуке о промени оснивачког акта ЈКП "Паркинг и инфраструктура" Рума, број 06-116-28/2017-II од20.12.2017.године("Службени лист општина Срема", број 44/2017) и Одлуке о измени и допуни одлуке о промени оснивачког акта ЈКП "Паркинг и инфраструктура" Рума, број 06-36-26/2018-III од 13.06.2018.године ("Службени лист општина Срема", број 19/2018) Јавно комунално предузеће је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно:

20150421_111300.jpg

- управљање јавним паркиралиштима које обухвата одржавање јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простор), организација и вршење контроле и наплате паркирања, уклањање непрописно паркираних, одбачених и остављених возила, премештање паркираних возила, постављање уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава одвожење возила и као и уклањање, премештање возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила на начин прописан актом оснивача и вршење наплате ових услуга,

-обезбеђивања услова за уређивање , употребу, унапређивање , заштиту грађевинског земљишта , учествује у припреми и реализацији средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Рума и припрема и израда програма давања у закуп грађевинског земљишта ,

- управљање општинским и некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Рума којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и припрема и израда средњорочних и годишњих програма управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама ,

- управљање непокретностима у јавној својини општине Рума (земљиште , пословни и стамбени простор и зграде и површине јавне намене), припрема и израда програма управљања пословним простором односно спровођење стручних, административних и техничких послова у поступку управљања и располагања непокретностима у јавној својини Општине ,

- обезбеђивање јавног осветљења, одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења на саобраћајним и другим површинама јавне намене.

За делатности набројане у овом члану Јавно комунално предузеће има искључиво право за обављање истих на територији општине Рума.

 

Јавно предузеће својим стручним кадром и организацијом је на услузи свим грађанима, привредним субјектима и инвеститорима који раде у опстини или онима који желе да улажу у општину Рума.

Јавно предузеће са
15 запослених пружа оптималну реализацију свих планираних активности.