Мали Зворник
ИНФРАСТРУКТУРА

Mali Zvornik.jpg

 

Захваљуjући свом географском положаjу териториjа општине Мали Зворник представља значаjну саобраћаjну раскрсницу између Западне Србиjе и Републике Српске. Магистралним путем дуж Дрине повезана jе са Лозницом, Шапцем, Ваљевом и даље са Београдом на северу, са Љубовиjом и Ужицем на jугу. Са укупно три моста, jедним, коjи jе званични гранични прелаз, железничким и пешачким, општина jе повезана са Републиком Српском.

Укупна дужина основне путне мреже  у општини Мали Зворник износи 181 км, од чега магистралних 39 км (21,55%), регионалних 16 км (8,84%) и локалних 126 км (69,61%). Према статистици, дужина и густина путне мреже у општини веће су у односу на просек у Републици.

Незапамћене непогоде, поплаве и клизишта, коjе су у маjу 2014. године подгодиле општину Мали Зворник, наневши jоj укупну штету од преко милиjарду динара, наjтеже су погодиле путну инфраструктуру, оштетивши у наjвећоj мери локалне и регионалне путеве и броjне мање мостове и прелазе на буjичним рекама.

У оквиру санациjе оштећених путева, током 2014. и 2015. године, значаjна новчана средства уложена су у поправку путева, па jе тако путна мрежа у општини Мали Зворник у великоj мери обновљена.

Реконструкциjа пруге, коjа jе извршена на деоници од Доње Борине до железничке станице „Зворник“ у Малом Зворнику, допринеће знатно бржем кретању возова. Уместо досадашњих 10 km/h, убудуће ће се возови моћи кретати и до 50 км/х.  Реконструкциjа пруге у Малом Зворнику од виталног jе значаjа за промет роба, али и предуслов за евентуално поновно увођење путничког железничког саобраћаjа. Оваj саобраћаj у општини Мали Зворник прекинут jе у септембру 2004. године, до када jе саобраћао шинобус на релациjи Мали Зворник – Рума.

Углавну инфраструктуру на подручjу општине убраjа се и водоводна мрежа са 5 независних водоводних система, коjим управља Jавно комунално предузеће “Дрина” Мали Зворник. Cелокупан систем водоснабдевања у Малом Зворнику чини 13 изворишта укупне издашности 80,4 л/с, са коjих се 80 % становништва у општини Мали Зворник снабдева квалитетном водом за пиће. Наjвећи капацитет воде, око 80 %, остваруjе се црпењем из бунара у алувиону Дрине, док се остала количина добиjа са каптажа у кречњаку гравитационим путем.

Захваљуjући сталним улагањима, водоснабдевање у општини Мали Зворник последњих година знатно jе побољшано. Мрежа jе у значаjноj мери реконструисана, обновљена и проширена, изграђени су нови обjекти и повећани капацитети. Завршеткм изградње система водоснабдевања у Доњоj Трешници и Амаjићу, створиће се услови за његово повезивање са цулинским водоводним системом, а касниjе и великоречким, док jе малозворнички водоводни систем повезан са доњоборинским.

Циљ у погледу унапређења водоснабдевања у општини Мали Зворник jе увезивање поjединачних водоводних система у jедан, коjим би се управљало из jедног места, као и ширење водоводне мреже у месноj заjедници Радаљ, коjа jе jош увек недовољно покривена. Наиме, у овоj месноj заjедници, коjа броjи преко 2000 становника, вода са градског водовода доступна jе за само 10 % становништва.

Канализациона мрежа функционише у градском делу општине Мали Зворник и њом jе обухваћено и 60 % домаћинстава у Доњем насељу. Уоквиру канализационе мреже постоjи построjење за прераду вода типа Емшир jама, капацитета 2500 еквивалентних становника. Упогледу ширења мреже у скориjоj будућности у плану jе изградња постоjења за прераду отпадних вода Нови мост, док jе Генералним проjектом сакупљања, одвођења и прераде отпадних вода предвиђена израда укупно 11 таквих построjења на подручjу општине.

Стање у области снабдевања струjом, коjа jе у зворнички краj стигла 30 –их година прошлог века, последњих година знатно jе побољшано. Uличну расвету сада има скоро свака улица у малозворничким селима, а захваљуjући континуираним значаjним улагањима у обнову електромреже и изградњу нових трафостаница, омогућен jе виши и стабилан напон струjе у свим деовима општине.

Значаjни помаци направљени су и у погледу остваривања уштеда енергиjе у обjектима, односно тзв. енергетске ефикасности. Проjекти у овоj области протеклих година реализовани су у неколико установа на подручjу општине, док су у осталим у плану као приоритет.

Уциљу остваривања квалитетниjе и jефтиниjе услуге греjања Општина Мали Зворник планира да постоjећу котларницу, коjа одавно не задовољава потребе корисника у Малом Зворнику, замени топланом на дрвену биомасу.

Изградњом обjеката у jавном сектору, Општина Мали Зворник ради на побољшању услуга и општег функционисања, па jе тако, за потребе Ватрогасно спасилачке jединице, изграђена потпуно нова зграда Ватрогасног дома, коjи ће омогућити адекватан смештаj запослених и опреме ове веома важне службе.