Богатић
Скупштинa општине Богатић

Скупштина општине је највиши орган који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом.

Скупштину општине Богатић чини 31 одборник, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и Статутом. Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника, уколико законом или Статутом није друкчије одређено.

Скупштина општине се сматра конституисаном избором председника Скупштине општине и постављењем Секретара Скупштине општине.