Београд - Гроцка
Служба за кадровске и опште послове

Служба за кадровске и опште послове обавља стручне послове који се односе на остваривање права и обавеза из радних односа запослених у Управи општине, изабраних, именованих и постављених лица која остварују права из радног односа по том основу, израда нормативно-правних аката из области радних односа (правилници, упутства, наредбе и сл.).

Служба обавља послове пружања правне помоћи грађанима и давањима усмених правних савета и састављањем исправа и поднесака.

У Служби се обављају и послови техничког секретара и административно-дактилографски послови за потребе начелника Управе општине и службе.