Београд - Гроцка
Одељење за грађевинско-урбанистичке и комунално-стамбене послове

Одељење за грађевинско-урбанистичке и комунално-стамбене послове врши послове

- издавања одобрења за грађење;
- технички преглед и издавање употребне дозволе за објекте за које општина издаје дозволе;
- постављање привремених објеката на јавним површинама (киосци, летње баште, покретне тезге и сл.);
- уређење, развој и обављање комуналних делатности (производња и испорука воде, гаса, топлоте и термоелектричне енергије,

- одржавање гробаља и обављање погребних услуга, обављање димничарских услуга, услуга пијачне продаје, као и одржавање јавних зелених површина и др.), стара се о обезбеђивању материјалних и других услова за трајно обављање комуналних делатности;
- стамбену изградњу;
- стамбене односе и друге послове у овој области;
- изградњу, одржавање и коришћење сеоских, пољских и других некатегорисаних путева;
- стварање и предлагање мера за уређење и одржавање спољног изгледа стамбених и пословних објеката, зелених површина и дечјих    игралишта, објеката јавне расвете и саобрaћајних знакова у циљу унапређења комуналног реда;
- уређивање и обезбеђивање коришћења пословног простора чији је власник општина;
- заштитa и унапређење животне средине, природе и ваздуха и природних добара у општини;
- планирање и предузимање мера у случају елементарних и других непогода и стварање услова за њихово отклањање;
- послове који се односе на утврђивање обавезе накнаде за коришћење грађевинског земљишта и израду базе података из ове области, - издаје грађевинску дозволу за изградњу и реконструкцију саобраћајница и објеката линијске, односно комуналне инфраструктуре на свом подручју;
- издаје информацију о локацији и локацијску дозволу за објекте за које издаје грађевинску дозволу у складу са прописима и врши и    друге поверене послове на основу закона и других прописа.

 

Начелник одељења за комунално-стамбене и грађевинске послове

Биљана Губеринић рођена је 26. септембра 1971. године. Удата је, мајка троје деце. Завршила је Грађевински факултет у Београду и стекла звање дипломирани грађевински инжењер. Седам година радног искуства у градској општини Гроцка на пословима грађевинског инспектора. Члан је Српске напредне странке оснивања, такође члан општинског одбора и председник савета за урбанизам.Говори руски језик.

 

BILJA NACELNICA